Więcej niż jakość i profesjonalizm
ENEnglish

Zasady współpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ TŁUMACZENIOWĄ, ZWANĄ DALEJ KANCELARIĄ

 1. Postanowienia ogólne
  1. Kancelaria podejmuje się wykonywania tłumaczenia zgodnie ze stawkami określonymi w „Cenniku” lub ustalonymi indywidualnie.
  2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi kwestiami mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Warunki przyjmowania tłumaczeń pisemnych
  1. Standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia to 1500 znaków ze spacjami, a rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków tekstu docelowego, obliczonych na podstawie programu Word.
  2. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami, a każdy kolejny znak traktowany jest jako kolejna strona dokumentu.
  3. Minimalną stawką rozliczeniową jest jedna strona obliczeniowa.
  4. Terminy wykonywania tłumaczenia są ustalane indywidualnie za każdym razem, a tłumaczenie w ciągu 24 godzin uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie ekspresowym.
  5. Tłumaczenie przysięgłe wydane Klientowi obejmuje wydruk papierowy (1 egz.), za kolejne kopie pobierane są opłaty.
  6. W przypadku doręczenia tłumaczeń drogą faksową, e-mailową lub kurierem, Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia nie będące jej winą (np. zakłócenia telekomunikacyjne, czas dojazdu kuriera).
  7. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia.
  8. Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
 3. Zasady wypłaty wynagrodzenia i pokrywania kosztów
  1. Klient zobowiązany jest przed zapłatą należności do sprawdzenia zgodności danych wykonanego tłumaczenia.
  2. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem Zamówienia przez Kancelarię, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto należnego Kancelarii za wykonanie tego Zamówienia w trybie zwykłym.
  3. 23%-owy podatek VAT nie jest doliczany do tłumaczenia.
  4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w dniu otrzymania tłumaczenia, chyba, że ustalono inaczej.
  5. W przypadku rozpoczęcia tłumaczenia przez Kancelarię i późniejszej rezygnacji Klienta, zobowiązany jest On do zapłaty na rzecz Kancelarii pełnego wynagrodzenia ustalonego przez Kancelarię.
 4. W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności (teksty specjalistyczne) koniecznym jest dostarczenie źródeł fachowego słownictwa i/lub umożliwienie konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie.